Úvod >> Zriaďovateľ

Občianske združenie ZOEE

STANOVY občianskeho združenia „ZOEE“
/podľa zák. č. 83/90 zb. o združovaní občanov/

Čl. I

Názov združenia: „ZOEE“

/ Vzniklo zo skratiek mien zakladajúcich členiek: Zuzana, Oľga, Eva, Eva./

Čl. II

Sídlo združenia: Nižná, 027 43, ulica Vansovej, 754.

Čl. III

Cieľ činnosti združenia:

Cieľom nášho združenia je založenie a čo najdlhšie prevádzkovanie Materského centra s názvom „Dupajda“ / ďalej MC Dupajda/. V rámci neho je našim prioritným cieľom pokojná matka a zdravý vývoj jej dieťatka. Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sa nájde čas na relax, hru, zábavu, vedomosti a hlavne sebarealizáciu. Pretože vyčerpaná a samotná matka / na materskej dovolenke/ sa odráža aj na vývoji a charaktere jej dieťatka. Dôležité je aj vytvorenie príjemného prostredia pre deti, ktoré sa v našom centre budú môcť stretnúť a spoločne stráviť voľný čas. Keďže žijeme v dedinskom prostredí, sme obklopení horami, chceme, aby naše deti spoznávali svoju krajinu. Chceme sa preto zamerať aj na vytváranie osobného sebavedomia, identity jednotlivca, ktorý pozná miesto, kde sa narodil.

Postupne by sme chceli začať spolupracovať so Základnou školou, Materskými školami, Základnou umeleckou školou, zdravotníkmi, rehabilitačnými asistentmi, psychológmi, odborníkmi na zdravú výživu, umelcami, športovcami a s každým, kto bude ochotný sa k nám pripojiť. Na všetkých aktivitách sa budú podieľať členky materského centra a pozvaní odborníci. MC Dupajda bude prístupné deťom všetkých vekových kategórií, ktorých mamičky sa u nás zaregistrujú. Vítané sú aj mamičky s handicapovanými deťmi, čo umožní ich integráciu medzi zdravé deti. Materské centrum môžu po vzájomnej dohode navštevovať aj muži, staré matky, či iní členovia rodín s deťmi, ktorí sa u nás zaregistrujú.

Naše perspektívy z dlhodobého hľadiska:

 • Cvičenia s rehabilitačnými sestrami pre malé deti.
 • Organizovanie detských kultúrnych podujatí, koncertov, besiedok, divadielok a podobne.
 • Organizovanie športových podujatí, s ktorými by malo súvisieť poznávanie prírody.
 • Prednášky pre deti vedené hravou formou / o prírode, bylinkách, zvieratkách/.
 • Príležitostná publikačná činnosť.

Čl. IV

Členstvo v združení.

/ Občianske združenie „ZOEE“ pozostáva zo zakladajúcich členov združenia. Členstvo sa preto vzťahuje na členov MC Dupajda./

Členstvo v MC Dupajda.

1. MC Dupajda je dobrovoľným a demokratickým združením občanov združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.

2. Členkou MC Dupajda sa môže stať hlavne žena, ktorá súhlasí a stotožňuje sa s jeho stanovami. O jej členstve rozhoduje Predsedníctvo. Predsedníctvo rozhoduje o členstve hlasovaním.

3. Základňa členov MC Dupajda:
a) riadne členky / ženy, ktoré chcú byť členkami, aktívne sa zúčastňovať na činnosti MC Dupajda a sú zvolené Predsedníctvom./

b) sympatizantky / ženy súhlasiace so stanovami združenia, s jeho programom a s celkovým cieľom združenia ochotné sa stretávať./

4. Práva a povinnosti:
a) riadne členky:

 • právo aktívnej účasti na činnosti MC Dupajda vo všetkých oblastiach,
 • právo navrhovania nových členiek,
 • volebné aktívne a pasívne právo,
 • povinnosť platiť členský poplatok / jeho výšku stanoví Valné zhromaždenie/
 • povinnosť dodržiavať stanovy a dohodnuté pravidlá.

b) sympatizantky:

 • právo aktívnej účasti na činnosti MC Dupajda vo všetkých oblastiach,
 • povinnosť dodržiavať stanovy,
 • povinnosť platiť členský príspevok.

5. Členstvo zaniká:

 • Vystúpením,
 • Vylúčením / rozhodne o ňom Valné zhromaždenie, na základe nedodržiavania stanov a spoločných pravidiel/,
 • Nezaplatením členského príspevku,
 • Smrťou.

Čl. V

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú: 1. Valné zhromaždenie

2. Predsedníctvo
3. Štatutárny orgán: Predseda, Podpredseda
4. Kontrolná komisia

1. Valné zhromaždenie / ďalej VZ/ je najvyšším orgánom MC Dupajda. VZ rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MC. Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení. VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej jeden krát ročne. VZ prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení, ruší stanovy. Prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi a zameraniami MC. VZ je oprávnené pozastaviť, prípadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť. VZ tvoria členky MC. VZ je uznášania schopné ak sa na schvaľovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členiek. VZ volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení členky z MC a o výške členského príspevku. Rokovanie VZ vedie predsedníčka, alebo ňou poverená osoba.

2. Predsedníctvo je orgán volený VZ. Za svoju činnosť je zodpovedný VZ. Funkčné obdobie Predsedníctva je jedno – ročné, pričom je možné opakovane zastávať funkciu predsedu, resp. funkciu v Predsedníctve. Predsedníctvo organizuje činnosť združenia, je výchovným a riadiacim orgánom MC. Predsedníctvo rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov. Predsedníctvo rozhoduje:

 • O uzavretí zmlúv vo finančnom objeme do 100.000–SK.
 • O nákupe, alebo predaji hnuteľných vecí nadobúdajúcej cene do 100.000–SK.

3. Predseda: zastupuje MC navonok a pred orgánom a organizáciami. Má právo zaväzovať MC a podpisové právo. Za názvom MC Dupajda pripojí svoj podpis. Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC Dupajda. Okrem týchto právomocí je predseda oprávnený v mene MC konať:

a) Rozhodovať o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 10.000–SK.

b) Rozhodovať o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí s nadobúdajúcou cenou do 10.000–SK.

c) Rozhodovať o udelení plnej moci právnemu zástupcovi združenia.

d) Rozhodovať o iných otázkach, na ktoré ho poverí VZ.

Podpredseda: zastupuje predsedníčku v jej neprítomnosti a má podpisové právo za MC, a to formou ako predsedníčka. Podpredsedníčka zastupuje predsedníčku v rozsahu, ktorý určí svojim rozhodnutím predsedníčka.

4. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členiek volených VZ na základe odporúčania Predsedníctva. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, Predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Čl. VI

Zásady hospodárenia.

MC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu a v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti.

Finančné zdroje na činnosť sú:

a) Členské príspevky

b) Dary, dotácie a sponzorské príspevky

c) Vlastná doplnková podnikateľská činnosť

Čl. VII

Zánik združenia.

1. Združenie zaniká

a) splynutím s iným združením

b) dobrovoľným rozpustením.

O zániku rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov. Súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia.

2. Valné zhromaždenie menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ.

3. Zánik MC likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenie.

1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenie koná vo vlastnom mene. MC Dupajda je oprávnené nadväzovať priame kontakty so ženskými inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľkami zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členiek.

2. Uznesenie orgánov MC či iné závažné skutočnosti sa členkám oznamujú ústne na VZ, písomne, alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo.

3. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení občianskeho združenia „ZOEE“ v Nižnej dňa 18. 8. 2005.

4. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

Uznesenie občianskeho združenia ZOEE

Výročné správy:
2005       2006       2007       2008